Ανακοίνωση

Διάρκεια σπουδών - Απώλεια φοιτητικής ιδιότητας

03/05/2012


Διάρκεια σπουδών - Απώλεια φοιτητικής ιδιότητας

                                     Ν. 4009/2011 ΕΚ195/6-9-2011)

 

1.ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ                

Ενημερώνουμε τους φοιτητές ότι με την ψήφιση του νέου νόμου (Ν.4009/2011) για την  Τριτοβάθμια  Εκπαίδευση η μέγιστη διάρκεια σπουδών διαμορφώνεται κατά περίπτωση όπως φαίνεται  παρακάτω:

 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  Α

 

Σύμφωνα με την παράγρ.9α του άρθρου 80 του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ195/6-9-2011) όσοι  φοιτητές στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 συμπληρώνουν εξάμηνα φοίτησης  >=18  διατηρούν τη φοιτητική τους ιδιότητα έως και τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014.

 

Σύνολο εξαμήνων στη

λήξητου 2011-2012

Έτος εισαγωγής

Τελευταίο εξάμηνο

φοίτησης
Τελευταία εξεταστική περίοδος

Εξαμ >=18

2003-2004 Χειμερινό και πριν

2014 Εαρινό

Σεπτέμβριος

2014
 
 
 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  Β

 

Σύμφωνα με την παράγρ. 9β του άρθρου 80 του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ195/6-9-2011) όσοι φοιτητές στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 συμπληρώνουν εξάμηνα φοίτησης >= 12 διατηρούν τη φοιτητική τους ιδιότητα έως και τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015.

 

Σύνολο εξαμήνων στη λήξη του 2011-2012

Έτος εισαγωγής

Τελευταίο εξάμηνο

φοίτησης

Τελευταία εξεταστική περίοδος

Εξαμ >= 12

2004-2005 έως 2006-2007 Χειμερινό

2015 Εαρινό

Σεπτέμβριος

2015

 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  Γ
 

Σύμφωνα με την παράγρ. 9γ του άρθρου 80 του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ195/6-9-2011) όσοι φοιτητές στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 συμπληρώνουν εξάμηνα φοίτησης < 12 διατηρούν τη φοιτητική τους ιδιότητα έως τη συμπλήρωση 16 εξαμήνων φοίτησης.

 

Σύνολο εξαμήνων στη λήξη του

2011-2012
Έτος εισαγωγής
Τελευταίο

εξάμηνο φοίτησης

Τελευταία εξεταστική περίοδος

Εξάμ < 12

2006-2007 Ε έως και 2010-2011 Ε

16ο  εξάμηνο

Σεπτέμβριος του τελευταίου ακαδημαϊκού έτους

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

 
ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗ

ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

2007-2008
2014-2015
2008-2009
2015-2016
2009-2010
2016-2017
2010-2011
2017-2018
 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  Δ

 

Σύμφωνα με την παράγρ. 11α  του άρθρου 33 του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ195/6-9-2011), όσοι φοιτητές εισάγονται από το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 και εξής θα διατηρούν τη φοιτητική τους ιδιότητα μόνο για 12 εξάμηνα.

 
Έτος εγγραφής

Τελευταίο εξάμηνο

φοίτησης
Τελευταία εξεταστική περίοδος

2011-2012 X και εξής

12ο  εξάμηνο

Σεπτέμβριος του τελευταίου ακαδημαϊκού έτους

 

Σε αυτή την περίπτωση οι φοιτητές που για σοβαρούς λόγους δεν μπορούνε καθόλου να παρακολουθούνε μαθήματα ή να συμμετέχουν στην εξεταστική προτείνεται να ζητάνε διακοπή φοίτησης όπως ορίζετε πιο κάτω ώστε να μην προσμετρούνται τα εξάμηνα για τα οποία δεν θα μπορούν να φοιτήσουν.

 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  Ε

 

Σύμφωνα με το άρθρο 33 παραγρ.2 του Ν.4009/2011 αν ο φοιτητής δεν εγγραφεί για δύο συνεχόμενα εξάμηνα, διαγράφεται αυτοδικαίως από τη Σχολή.Για τη διαγραφή εκδίδεται μόνο διαπιστωτική πράξη.

 
 

2. ΔΙΑΚΟΠΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

 
 

Σύμφωνα με τo άρθρο 80 παράγρ.9δ,οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να διακόψουν,με έγγραφη αίτησή τους στη γραμματεία της οικείας σχολής, τις σπουδές τους για όσα εξάμηνα,συνεχόμενα ή μη, επιθυμούν, και πάντως όχι περισσότερα από τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη  λήψη πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών.Οι φοιτητές που διακόπτουν κατά τα ανωτέρω τις σπουδές τους, δεν έχουν τη φοιτητική ιδιότητα καθ’όλο το χρονικό διάστημα της διακοπής των σπουδών τους.Μετά την λήξη της διακοπής των σπουδών οι φοιτητές επανέρχονται στη σχολή.

 
 

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

 

Ο χρόνος αναστολής σπουδών δεν προσμετρείται στα εξάμηνα φοίτησης.

 

Σημείωση: 

Όπου  X: Χειμερινό

Ε: Εαρινό

 

 

Περί Διαγραφής Φοιτητών

Διαγραφές φοιτητών που συμπλήρωσαν τη μέγιστη διάρκεια σπουδών σύμφωνα με το Ν.4009/2011

Η Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, στη συνεδρίαση της 22ας Ιουλίου 2014 αποφάσισε ότι, αναβάλλεται η εφαρμογή του 4009/2011 όσον αφορά τη διαγραφή φοιτητών που συμπλήρωσαν στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2011-12 φοίτηση διάρκειας ίσης ή μεγαλύτερης του διπλάσιου αριθμού εξαμήνων από όσα απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, μέχρι τη δημοσίευση του Οργανισμού του Ιδρύματος. Στο νόμο προβλέπεται ότι μπορεί να επιτραπεί η συνέχιση και ολοκλήρωση των σπουδών σε κάποιους φοιτητές, με προϋποθέσεις που θα περιλαμβάνονται στον Οργανισμό. Η δημοσίευση του Οργανισμού δεν προβλέπεται πριν από τον Οκτώβριο του 2014. Κατά συνέπεια η αναβολή διαγραφής ισχύει για ολόκληρο το χειμερινό εξάμηνο 2014-15.

Από τη Διοίκηση του Τ.Ε.Ι

Περί Διαγραφής Φοιτητών

Copyright 2008 - Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης
developed by