Ανακοίνωση

Διαδιακασία και βήματα έναρξης πρακτικής

01/12/2014


Επικοινωνία για θέματα πρακτικής

 Για οποιοδήποτε θέμα πρακτικής εκτός ΕΣΠΑ παρακαλώ επικοινωνήστε   με την γραμματεία του Τμήματος (28420-89480-1) ή με αποστολή mail (emarktei@gmail.com), για θέματα πρακτικής μέσω ΕΣΠΑ επικοινωνήστε με αποστολή mail στο   alumni.emark@gmail.com

Διάρκεια πρακτικής άσκησης

Η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης του Τ.Ε.Ι. Κρήτης και η διάρκεια της ορίζεται σε έξι (6) μήνες.

 Χώροι πρακτικής άσκησης

H Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται σε φορείς του Δημόσιου ή Ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται σε αντικείμενα συναφή με τον επιστημονικό προσανατολισμό του Τμήματος και διαθέτουν κατάλληλο προσωπικό για την επίβλεψη.

 Προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ο φοιτητής για την έναρξη πρακτικής άσκησης

  • να έχει ολοκληρώσει το 7ο εξάμηνο φοίτησης (δηλαδή να βρίσκεται στο 8ο εξάμηνο και πάνω).
  • να έχει περάσει τουλάχιστον τα 2/3 του συνολικού αριθμού μαθημάτων που απαιτούνται για την λήψη του πτυχίου.
  • από τα μαθήματα ειδικότητας μπορεί να «χρωστάει» μέχρι ένα και μόνο ένα.
 Επιλογή Φορέα Πρακτικής Άσκησης

Μπορείτε να αναζητήσετε και να επιλέξετε τον φορέα στον οποίο θα πραγματοποιήσετε την πρακτική άσκηση σας με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

1.      Από τις βάσεις δεδομένων επιχειρήσεων και οργανισμών που τηρούνται στο ΤΕΙ Κρήτης. Η πρόσβαση στις βάσεις αυτές γίνεται από την ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ( https://praktiki.teicrete.gr)

2.      Από τη βάση δεδομένων στον κεντρικό κόμβο πρακτικής άσκησης ΑΤΛΑΣ (www.atlas.gnet.gr).

3.      https://career.teicrete.gr/96

4.      Μπορείτε να επιλέξετε κάποιον άλλο φορέα με τον οποίο έχετε έρθει σε επαφή και δέχεται να σας φιλοξενήσει στα πλαίσια της πρακτικής σας άσκησης

5.      Μπορείτε να κάνετε την πρακτική σας Άσκηση σε φορέα που ήδη εργάζεστε.

6.      Από τις ανακοινώσεις  του Τμήματος
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΟΑΕΔ –ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟ ΦΟΙΤΗΤΗ-ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Α) ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Αφού γίνει η επιλογή του φορέα στον οποίο θέλετε να κάνετε την Πρακτική Άσκηση απαιτείται η υποβολή στη Γραμματεία του Τμήματος , το αργότερο μέχρι 15 μέρες πριν την επιθυμητή ημερομηνία έναρξης της Πρακτικής Άσκησης των ακολούθων :

1.Aίτηση Φοιτητή για έναρξη πρακτικής άσκησης (πατήστε εδώ)  η οποία συνοδεύεται από την

2.Βεβαίωση Αποδοχής από τον Φορέα (πατήστε εδώ)  ( Προσοχή: Σε περίπτωση δημόσιου φορέα να δηλώνεται αν η θέση Πρακτικής Άσκησης είναι θεσμοθετημένη ή μη)

Τα παραπάνω έντυπα ( συμπληρωμένα με υπογραφές και σφραγίδα όπου χρειάζεται) μπορείτε να τα προμηθεύεστε από την γραμματεία του Τμήματος ή να τα κατεβάζετε μόνοι σας από τα παραπάνω link και να τα υποβάλλεται οι ίδιοι στη γραμματεία του Τμήματος ή να τα αποστέλλετε στην παρακάτω Διεύθυνση (προσοχή η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης πρέπει να παραλάβει τα παραπάνω έντυπα το αργότερο μέχρι 15 μέρες πριν την επιθυμητή ημερομηνίας έναρξης της Πρακτικής Άσκησης):

Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης , ΤΕΙ Κρήτης

Κ.Παλαμά & Ι.Κακριδή

ΤΚ. 72200, Ιεράπετρα Κρήτης

Υπόψη Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης

Β) ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ-ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΗ

Αφού εγκριθεί η Αίτηση σας (φοιτητή)  για έναρξη πρακτικής άσκησης , παραλαμβάνετε από το Τμήμα ή σας αποστέλετε πριν την έναρξη της πρακτική σας άσκηση :

1.       Βεβαίωση Τοποθέτησης μαζί με μια βεβαίωση πρακτικής άσκησης την οποία ο φοιτητής προσκομίζει στον Φορέα απασχόλησης .

2.       Τρεις (3) Συμβάσεις Εργασίας τις οποίες φροντίζει ο φοιτητής για την υπογραφή τους (από τον φοιτητή και τον φορέα απασχόλησης) και την επιστροφή της μίας σύμβασης στο Τμήμα αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία των υπογραφών ( με γνήσιες υπογραφές και σφραγίδα)

3.       Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης φοιτητή  (το οποίο συμπληρώνεται ανελλιπώς, στο οποίο να καταγράφετε την καθημερινή σας απασχόληση και να περιγράφετε συνοπτικά τις δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχετε. Να φροντίζετε ώστε το βιβλίο Πρακτικής Άσκησης να ελέγχεται και να υπογράφεται-σφραγίζεται  σε εβδομαδιαία βάση από τον  υπεύθυνο του Φορέα απασχόλησης)

Γ) ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ -ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΗ

Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης, ο φοιτητής υποβάλει στο Τμήμα για την αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης από τον Προϊστάμενο του Τμήματος :

4.       α) Το βιβλίο πρακτικής άσκησης κατάλληλα συμπληρωμένο (το οποίο συμπληρώνεται ανελλιπώς, στο οποίο να καταγράφετε την καθημερινή σας απασχόληση και να περιγράφετε συνοπτικά τις δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχετε. Να φροντίζετε ώστε το βιβλίο Πρακτικής Άσκησης να ελέγχεται και να υπογράφεται-σφραγίζεται σε εβδομαδιαία βάση από τον υπεύθυνο του Φορέα απασχόλησης)

β) Τα ένσημα που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα της πρακτικής τους άσκησης

Περισσότερες πληροφορίες για την ενημέρωση σας :

1)      https://career.teicrete.gr/web/10310/13   (κατεβάστε τον οδηγό πρακτικής άσκησης φοιτητών)

2)      https://praktiki.teicrete.gr/guidelines     (έχετε τη δυνατότητα να κατεβάσετε οδηγούς πρακτικής άσκησης προς φοιτητές και φορείς, οδηγίες εγγραφής στο Άτλας)

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ

Στο ΤΕΙ Κρήτης υλοποιούνται παράλληλα προγράμματα πρακτικής άσκησης τα οποία λειτουργούν συμπληρωματικά και διαφοροποιούνται ως προς τη χρηματοδότησή τους:

·         Από τον ΟΑΕΔ

·         Τον προϋπολογισμό του φορέα

·          Του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013» (ΕΠΕΔΒΜ)-ΕΣΠΑ

Η Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης  υποστηρίζεται από το πρόγραμμα « Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης-ΕΣΠΑ που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013» με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους. Το πρόγραμμα διανύει το τελευταίο ακαδημαϊκό έτος λειτουργίας του, ολοκληρώνεται στις 31/10/2015.

Για γενικές πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ επισκεφθείτε τον ιστότοπο https://praktiki.teicrete.gr  

Για θέμα πρακτικής μέσω ΕΣΠΑ του Τμήματος παρακαλώ επικοινωνήστε με αποστολή mail στο   alumni.emark@gmail.com

Επιστημονικός Υπεύθυνος ΕΣΠΑ

Αναπληρωτής Καθηγητής , Κοπανάκης Ιωάννης

Email: kopanakis@staff.teicrete.gr

 

Copyright 2008 - Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης
developed by