Τομέας Τουριστικού Μάρκετινγκ
 
Το Τουριστικό Μάρκετινγκ ως βασικό εργαλείο,  κινητήρια δύναμη και μέρος του γενικότερου τομέα του τουρισμού, αποτελεί ένα δυνατό χαρτί για την ανάπτυξη, την ευημερία αλλά και την προώθηση της χώρας μας. Έτσι, φοιτητές που επιλέγουν να εξειδικευτούν στον τομέα του τουριστικού μάρκετινγκ :
  • Θα αντιληφθούν τη σημασία αλλά και τη σπουδαιότητα του ρόλου του μάρκετινγκ στον τουριστικό τομέα γενικότερα αλλά και στην ανάπτυξη των τουριστικών επιχειρήσεων
  • Θα κατανοήσουν τη βαρύτητα αλλά και τη σημασία του τουριστικού τομέα στη ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας
  • Θα μελετήσουν την αναγκαιότητα του τουριστικού μάρκετινγκ στην προώθηση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού που αποτελούν το πλαίσιο μιας νέας πιο ήπιας μορφής ανάπτυξης εναρμονισμένης με το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον του κάθε τόπου
  • Θα γνωρίσουν τις διαδικασίες που απαιτούνται αλλά και την αναγκαιότητα τους για τον τουριστικό σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός τουριστικού προορισμού αλλά και τις επιπλοκές που συναντούνται κατά το σχεδιασμό της σε οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και περιβαλλοντικό επίπεδο καθώς και τις στρατηγικές μάρκετινγκ που ακολουθούνται ανά στάδιο ανάπτυξης
  • Θα αναγνωρίσουν την αναγκαιότητα υιοθέτησης τόσο του ρόλου και των στρατηγικών μάρκετινγκ από τους εγχώριους οργανισμούς τουρισμού, όσο και την αναγκαιότητα εμπλουτισμού της τουριστικής προσφοράς έτσι ώστε με τις εκάστοτε σωστές επιλογές να προσαρμόζεται ευέλικτα στις τουριστικές ανάγκες της χώρας
  • Θα μάθουν να χρησιμοποιούν μεθόδους και τεχνικές πολιτικής επικοινωνίας και πληροφόρησης, να αξιολογούν αλλά και να οργανώνουν μια διαφημιστική καμπάνια αλλά και να ανακαλύπτουν και να προτείνουν εναλλακτικούς τρόπους προώθησης ενός τουριστικού προϊόντος ή μια τουριστικής υπηρεσίας όπου χρειάζεται
Copyright 2008 - Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης
developed by