Αξιολόγηση Πτυχιακών Εργασιών

Αξιολόγηση πτυχιακών εργασιών 

Η διαδικασία της τελικής κρίσης (βαθμολόγησης) των πτυχιακών εργασιών από την εκάστοτε τριμελή επιτροπή θα πρέπει να διέπεται από την ακόλουθη μεθοδολογία αξιολόγησης, η οποία ακολουθεί τα παρακάτω κριτήρια:

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Αξιολογείται η επάρκεια και η ποιότητα των βιβλιογραφικών αναφορών (ελληνόγλωσσα εγχειρίδια (textbooks), ξενόγλωσση βιβλιογραφία υπό την μορφή, είτε επιστημονικών άρθρων σε ακαδημαϊκά περιοδικά (papers), είτε επιστημονικών μονογραφιών, είτε άρθρων σε συλλογικούς τόμους) και η ορθή χρησιμοποίηση του συστήματος των βιβλιογραφικών αναφορών (σύστημα Harvard) καθώς τα παραπάνω αποτελούν αναγκαία συνθήκη για την επιτυχή περαίωση μιας πτυχιακής εργασίας. Επιπλέον, η τριμελής επιτροπή θα πρέπει να ελέγχει το ότι η παράθεση των τελικών βιβλιογραφικών αναφορών επιβεβαιώνεται από τις αντίστοιχες εσωτερικές βιβλιογραφικές αναφορές, έτσι ώστε να αποφεύγονται περιπτώσεις κατά τις οποίες ενώ η τελική βιβλιογραφία (στο τέλος της πτυχιακής) φανερώνει στοιχεία ποιότητας και επάρκειας εντούτοις μεγάλο μέρος αυτής δεν έχει χρησιμοποιηθεί στο κείμενο της πτυχιακής.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ: Αξιολογείται η συνολικότερη δομή (ροή κειμένου, διαμόρφωση εισαγωγής-κυρίου θέματος-συμπερασμάτων, υποσημειώσεις, κλπ.) της πτυχιακής εργασίας αλλά και η ποιοτική εμβάθυνση στους στόχους που θέτει η πτυχιακή εργασία. Για παράδειγμα, πτυχιακή εργασία της οποίας η δομή κρίνεται ως μη-συνεκτική με αποτέλεσμα την ελλειπή κατανόηση του θέματος (π.χ. συνεχείς νοηματικές επαναλήψεις εντός του κειμένου) και την σύγχυση αναφορικά με τους επιδιωκόμενους στόχους (π.χ. αλλαγή ενός στόχου κατά την ροή της πτυχιακής ή ελλειπής ανάλυση κάποιου από αυτούς που έχουν τεθεί στην εισαγωγή) έχει ως αποτέλεσμα την μείωση του τελικού βαθμού.

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΈΡΕΥΝΑ: Αξιολογείται η χρήση των μεθοδολογικών εργαλείων (π.χ. επαρκές δείγμα για την εξαγωγή βάσιμων – επιστημονικά - συμπερασμάτων), οι τεχνικές επεξεργασίας των δεδομένων (π.χ. excel, spss) και το επίπεδο ανάλυσης των αποτελεσμάτων της έρευνας με σκοπό να μην παραμένει στείρα περιγραφικό (π.χ. τόσο ποσοστό (%) απάντησε ΟΧΙ στην συγκεκριμένη ερώτηση) αλλά να επιδιώκεται και μία ποιοτική ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας (π.χ. κατά πόσο τα αποτελέσματα της έρευνας συμφωνούν ή διαφωνούν με προγενέστερες έρευνες που έχουν γίνει και οι οποίες έχουν παρατεθεί προηγουμένως βιβλιογραφικά).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Αξιολογείται η εξαγωγή – επιστημονικά - τεκμηριωμένων συμπερασμάτων τα οποία απορρέουν από την επαρκή ανάλυση τόσο της δευτερογενούς όσο και της πρωτογενούς έρευνας, η αιτιολογική σύνδεση του θεωρητικού πλαισίου με τα αποτελέσματα καθώς και η καταγραφή προτάσεων για μελλοντική έρευνα πάνω στο θέμα που πραγματεύεται η πτυχιακή εργασία.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: Αντικείμενο αξιολόγησης αποτελεί και η παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας (ποιότητα διαφανειών, ικανότητα απαντήσεων).

ΛΟΓΟΚΛΟΠΗ: Τέλος, απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε “αντιγραφή” κειμένων χωρίς την παράθεση των αντίστοιχων βιβλιογραφικών αναφορών καθώς θεωρείται κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας (Νόμος 2121/1993 περί κλοπής πνευματικής ιδιοκτησίας). Σε περίπτωση λογοκλοπής η τριμελής επιτροπή ζητά την επανυποβολή της πτυχιακής εργασίας η οποία θα απορρίπτεται αν δεν γίνουν οι αλλαγές και επιβάλλει “ποινή” (penalty) υπό τη μορφή αφαίρεσης βαθμών από τον τελικό βαθμό της πτυχιακής. Το μέγεθος της ποινής (η αφαίρεση ενός ή περισσοτέρων βαθμών) εναπόκειται στην κρίση της εκάστοτε τριμελούς επιτροπής και εξαρτάται από την έκταση της λογοκλοπής και την γενικότερη εικόνα της πτυχιακής.

Πίνακας Αξιολόγησης

 

Αξιολόγηση 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Βιβλιογραφικές αναφορές
                   
 • επάρκεια βιβλιογραφικής ανασκόπησης (αριθμός και ποιότητα αναφορών)
                 
 
 • συνέπεια εσωτερικών / τελικών αναφορών
                 
 
 • ορθή χρήση συστήματος βιβλιογραφικής αναφοράς
                 
 
Θεωρητικό υπόβαθρο:
                 
 
 • διαμόρφωση πλαισίου
                 
 
 • διαμόρφωση στόχων
                 
 
Εμπειρική / Εφαρμοσμένη έρευνα / Τεχνική ανάπτυξη:
                   
 • επιλογή μεθοδολογικών εργαλείων (στόχοι έρευνας)
                   
 • τεχνικές επεξεργασίας / ανάπτυξης
                   
 • επίπεδο ανάλυσης αποτελεσμάτων
                   
Συμπεράσματα:
                   
 • σύνθεση θεωρητικού πλαισίου με αποτελέσματα
                   
 • προτάσεις (πρακτικές + περαιτέρω έρευνας)
                   
Παρουσίαση:
                   
 • ποιότητα διαφανειών
                   
 • ικανότητα απαντήσεων
                   
Συνολικός Βαθμός
 
Copyright 2008 - Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης
developed by